عنوان : طراحي یک سیستم محاسبه پرداخت حقوق و دستمزد

عنوان : طراحي یک سیستم محاسبه پرداخت حقوق و دستمزد

عنوان : طراحي یک سیستم محاسبه پرداخت حقوق و دستمزد

 

 

 

 

 

نام محصول : پروژه طراحي یک  سیستم محاسبه پرداخت حقوق و دستمزد

فرمت : Word

حجم : 0.2 مگابایت

تعداد صفحات: 65

زبان : فارسی 

سال گردآوری : 1396

 

فهرست

 • مقدمه
 • سیستم حسابداری  چیست ؟
 • مفهوم سیستم حقوق و دستمزد
 • اهمیت سیستم
 • انواع سیستم های پرداخت حقوق در کشور
 • تعریف حقوق و دستمزد
 • جمع آوری اطلاعات برای محاسبه
 • محاسبه حقوق و دستمزد
 • حقوق پايه
 • ساعات كار عادي
 • ساعات كار اضافي ( اضافه كاري )
 • نوبت كاری
 • پاداش
 • مرخصي استحقاقي
 • طرحهاي تشويقي دستمزد
 • اهداف طرحهاي تشويقي دستمزد
 • كار آموزي
 • اوقات تلف شده
 • تنظيم ليست حقوق و دستمزد
 • كسور حقوق و دستمزد
 • ماليات حقوق و دستمزد
 • حق بيمه هاي اجتماعي
 • بيمه در ماني و دريافت مستمري ( از كار افتادگي ، بازنشستگي و فوت )
 • صندوق اجرا ( اجراييات )
 • كسور توافقي
 • بدهي كارگر به شركت تعاوني يا به اشخاص
 • مساعده يا پيش پرداخت حقوق و دستمزد
 • ثبتهاي حسابداري مربوط به حقوق و دستمزد
 • ثبت ليست حقوق و دستمزد در دفاتر
 • تسهيم هزينه حقوق و دستمزد
 • ثبتهاي پرداخت حقوق و دستمزد ، كسور مربوط و هزينه هاي وابسته به آن
 • كنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد
 • دوایر کنترل کننده حقو ق و دستمزد
 • کارت اوقات کار
 • روش دستمزد بر اساس واحد زمان
 • روش پرداخت دستمزد
 • محاسبه دستمزد
 • شرح فرم‌ها
 • فرم شماره 1 کارت مشخصات کارگر
 • فرم شماره 2 کارت اوقات کار
 • پاکت دستمزد
 • فرم شماره 3 برگ رسید دستمزد
 • فرم خلاصه صورتهای دستمزد
 • دستورالعمل تکمیل فرمها
 • کارت مشخصات کارگر
 • کارت اوقات کار
 • صورت دستمزد
 • پاکت دستمزد
 • خلاصه صورتهای دستمزد
 • تهیة سند روز نامه
 • بایگانی
 • روش پرداخت حقوق
 • انواع روش های سیستم پرداخت حقوق
 • کارت حقوق
 • صورت حقوق
 • کارت اعتبار حقوق
 • جدول حسابها
 • سند روزنامه

 


اینجا هم مشاهده کنید